Покана
Общо Отчетно събрание на Национален клуб Ротвайлер (НКР)-България

Уважаеми колеги,
Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел Национален клуб Ротвайлер (НКР)-България, на основание чл.26, ал.3 от ЗЮЛНЦ насрочва Общо Отчетно събрание на 30.04.2022г. от 11.00 часа. Събранието ще се проведе в ” Мико кафене” адрес: Ул. Боян Дамянов 7, София, България при следния дневен ред:
1.Отчет на ръководството за изминалата година
2.Прием на нови членове
3.Планиране на 2022 година
4.Разни
При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе в същия ден в 12.00 часа на същото място и при същия дневен ред
Локация:https://goo.gl/maps/zUJn4EfqxHK5VimAA

Search

Categories

  • No categories