Покана
Общо Отчетно събрание на Национален клуб Ротвайлер (НКР)-България

Уважаеми колеги,
Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел Национален клуб Ротвайлер (НКР)-България, на основание чл.26, ал.3 от ЗЮЛНЦ насрочва Общо Отчетно събрание на 30.04.2023г. от 10:30 часа. Събранието ще се проведе в ” Mascaret Disco Bar & Diner” адрес: ул. „проф. Атанас Иширков“ 9, 1734 Студентски Комплекс, София, България при следния дневен ред:
1.Отчет на ръководството за изминалата година
2.Прием на нови членове
3.Планиране на 2023 година
4.Разни
При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе в същия ден в 11:30 часа на същото място и при същия дневен ред

https://mascaret.bg/

Локация

Search

Categories

  • No categories