Изпит за развъдна годност – ZtPr

НАЦИОНАЛЕН КЛУБ „РОТВАЙЛЕР” – БЪЛГАРИЯ Сдружение с идеална цел

ЦЕЛ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТА ЗА РАЗВЪДНА ГОДНОСТ (ИРГ)

ZUCHTTAUGLICHKEITSPRUEFUNG (ZtPr)

В съответствие с Устава и Правилниците за провeждане на Клубни изпити, НКР избира годни за развъдна дейност екземпляри от породата „РОТВАЙЛЕР’. Това става на официално обявени и публично проведени ИЗПИТИ ЗА РАЗВЪДНА ГОДНОСТ. Основната цел на изпита е да определи годни за развъдна дейност екземпляри, отговарящи както по екстериорни данни, така и по характер на типичните за тази работна порода белези и особености.

Изпита не представлява официално защитен работен клас по смисъла на IPO или SchH и не може да послужи на издържалите го кучета като основание за участие в „Работен клас” при екстериорни изложби или други мероприятия изискващи наличност на такъв. Оценката „ ГОДЕН ЗА РАЗВЪДНА ДЕЙНОСТ ” е пожизнена и може да бъде отменена единствено в интерес на породата по преценка на Комисията по развъдна дейност или Главния селекционер на НКР.

Изпита се провежда на полигон след заплащане на Клубна такса и подаване на официална Заявка за участие в ИРГ най-рано един месец преди датата на провеждането.

Решението на Съдията на изпита е окончателно и не подлежи на преразглеждане. Основно задължсние на всички членове на НКР е да се съобразяват и да не оспорват решенията на Съдията и Ръководителя на изпита. Противното се счита за най-грубо нарушаване на Устава и моралните норми на поведение в НКР със съответните последици. Условия за участие в ИРГ:

1. Минимум 18 месечна възраст на кучетата.

2. Минимум три оценки от официални екстериорни изложби с резултати мин. „отличен” за мъжките и мин. “много добър” за женските кучета.

3. Заверени от Селекционната комисия на НКР резултати от рентгенологичното обследване за тазобедрена(НD) и лакетна дисплазия(ЕD) и изследване за JLPP.

4. Издържан изпит „КУЧЕ – ПРИДРУЖИТЕЛ”(ВН)

5. Заплатена такса за участие.

6. Изрядни ветеринарно-медицински документи.

Поради спецификата на изпита, в него могат да вземат участие най-малко 5 и не-повече от 15 кучета. Минималната възраст на участващите кучета е 18 месеца. Неиздържането на изпита обвързва явилите се с ограничителен срок от 6 месеца до следващото явяване и забрана за развъдна дйност след 3 неуспешни представяния.

Задължителни принадлежности: нашийник и повод, не по-къс от 1,5 метра .

ВК – ВОДАЧ НА КУЧЕТО;СИ – СЪДИЯ НА ИЗПИТА; РИ – РЪКОВОДИТЕЛ НА ИЗПИТА; ф – ФИГУРАНТ

А. ИРГ – УПРАЖНЕНИЯ ЗА ПОДЧИНЕНИЕ (ОБЩО 60т.)
Проверявани качества: подчинение, социализация, реакция на околнага среда

ІЧаст: ВОДИМОСТ НА ПОВОД И НЕПРИНУДЕНОСТ (15 ТОЧКИ) Команда „НЛРЕД”

Кучето на повод с желание трябва да следва своя водач при подавана команда”НАРЕД”.

В началото на упражнение І водачът изминава с кучето 40-50 крачки в права посока.обръща се кръгом в движение,като след 10-15 крачки демонстрира движение „бегом”, както и бавно ходене ( съответно мин. 10 крачки ). Кучето трябва да върви отляво, непосредствено до водача.без да изостава,избързва или да се отклонява встрани . При движение със спортна крачка ВК изпълнява смяна на посоката наляво, надясно и обръщане кръгом (задължително се изпьлнява наляво). При всяка смяна на посоката, ВК спира на място след няколко крачки .

Подаването на командата “наред” е разрешено единствено при промяна на посоката или скоростта на движение . При спиране на ВК, кучето следва незабавно и без подкана да седне. ВК няма право да променя положението на тялото си, особено да се приближава към седналото евентуално встрани, или не плътно до него куче . Поводът се държи в лявата ръка и виси свободно между кучето и водача . По указание на РИ , изпитваните преминават през група хора (мин.4 човека),ВК спира ноне веднъж в групата ,а хората се движат около изпитваните.

2ЧАСТ: ВОДИМОСТ БЕЗ ПОВОД (15 ТОЧКИ)

По указание на РИ водачът застава на изходна позиция и освобождава кучето от повода.който се прибира в джоб или се премята през рамо. Следва незабавно отправяне към групата хора,където изпитваните поне веднъж застават на място. След напускане на групата ,изпитваните се връщат на изходна позиция, откъдето демонстрират водимост без повод. Унражненията се изпълняват аналогично на тези от първа част.

По време на упражненията (с изключение на престоя в групата) се възпроизвеждат 2 изстрела (шест до девет-милиметров еквивалент). Кучето трябва да проявява безразличие.

При явен страх , кучето незабавно напуска изпитанието. Проявата на агресивност след изстрела задължително се оценява като грешно поведение , но може да бъде толерирано.ако кучето е все още под контрода на водача. Пълно количество точки могат да бъдат присъдени единствено при нално безразличие към изстрелите.

Условия за провеждане :

На безразличието към изстрелите задължително се отделя особено внимание. Изстрелите се възпроизвеждат на разстояние 15 крачки от кучето при интервал от 5 секунди. Ако кучето избяга по време на изстрелите, то следва да напусне изпитанието.По усмотрение на СИ, кучето може да бъде подложено на повторна проверка за чувствителност към изстрел.Тази част на изпитанието се провежда единствено по време на упражненията „Следване без повод”и „Оставане на място при отвличане на вниманието”.

3 Част: СЯДАНЕ ОТ ДВИЖЕНИЕ (10 ТОЧКИ) Команди: „НАРЕД” , „СЕДНИ”,”ТУК”

От изходна позиция ВК подава команда „наред”и без повод се движи с кучето в права посока.След най-малко 10 крачки ВК подава команда „седни”, продължавайки движението си без да спира или да се оглежда. Кучето следва незабавно да седне.След 30 крачки ВК спира, веднага се обръща с лице към кучето и изчаква указанията на РИ. По сигнал на РИ водачът се връща при кучето си и застава от дясната му страна.

Грешки: Ако кучето остане право на мястото си или легне , се отнемат до 3 точки.

4 ЧАСТ: ОСТАВАНЕ НА МЯСТО В КОМБИНАЦИЯ С ПОВИКВАНЕ (10 ТОЧКИ)

Команди: “НАРЕД”, “ЛЕГНИ” ,”ТУК”

От изходна позиция ВК подава команда „наред”и без повод се движи с кучето в права посока .Най-рано след 10 крачки ВК подава команда „легни”, като продължава движението си без други въздействия върху кучето (спиране или оглеждане). Кучето трябва незабавно да легне на указаното му място.След 30 крачки ВК спира.веднага се обръща с лице към кучето и изчаква указанията на РИ. По сигнал на РИводачът извиква кучето, което трябва бързо и с желание да се приближи и седне плътно пред ВК. При команда „наред” кучето трябва бързо да седне плътно до левия крак на ВК.

Грешки: Ако кучето остане право на мястото си или седне се отнемат цо 5 точки.

5 ЧАСТ: ОСТАВАНЕ НА МЯСТО В КОМБИНАЦИЯ С ОТВЛИЧАНЕ НА ВНИМАНИЕТО. (10 ТОЧКИ) Команди: „ЛЕГНИ”,”СЕДНИ”

Преди началото на 1 Част от изпитанието на следващото куче, ВК оставя своето куче в легнало положение на 40 крачки от изпитваните, Забранява се оставянето при кучето на каквито и да е лични вещи на ВК. Без да се оглежда, ВК се отдалечава в права посока на 40 крачки от кучето. ВК спира и остава в полезрението на кучето,обърнат с гръб към него. Кучето следва да остане спокойно на указаното му място (без допълнително въздействие от страна на ВК), докато следващото куче изпълнява упражненията от 1 до 4 част,след което бива изведено от ВК извън полигона.

УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ:

ВК (обърнат с гръб към кучето) стой неподвижно на указаното от РИ място дотогава, докато не получи указание да прибере кучето си.

Грешки: предварително и изправяне на кучето при подхождане на водача към него, неспокойно поведение на водача, както и всички скрити опити за помагане на кучето.

Ако кучето стой право или сяда.но остава на указаното му място,следва непълно (частично) оценяване.

Ако до завършването на 2 Част кучето се отдалечи от мястото си на повече от 3 метра, упражнението се оценява с О точки.

Ако напусне мястото си след 2 Част, следва частично оценяване.

Ако при подхождането на ВК към К, то тръгне към водача, се отнемат до 3 точки.

Куче, което не събере минимум 70%(42 точки) при изпълнение на упражненията,не може да продължи изпитанието.

Б. ИРГ-ЗАЩИТА (ОБЩО 50 ТОЧКИ)
Проверявани качиства: смелост, твърдост ,желание за борба, способност за успокоение

1.НАПАДЕНИЕ ВЪРХУ КУЧЕТО ОТ ДВИЖЕНИЕ И ЕСКОРТИРАНЕ НА ФИГУРАНТ ( 25+25 ТОЧКИ)

Провеждането на това упражнение дава възможност на СИ в най-голяма степен да се запознае с вродените у Ротвайлера качества. Много важно условие за правилното протичане и оценяване на упражнението е стриктното придържане към указанията на РИ и СИ, Недопустимо е ВК да прави скрити опити за помагане на кучето.

А. ВК заема изходна позиция в средата на полигона. Кучето седи до него без повод, като може да бъде
държано за нашийника.

По указания на РИ на полигона излиза въоръжен с мека палка Ф, движейки се с нормална крачка и под прав ъгъл спрямо изпитваните. От разстояние 60 крачки Ф атакува на бегом и със заплашителни викове. Когато ф се приближи на около 30 крачки от изпитваните, ВК по указание на РИ подава еднократна команда и освобождава кучето. ВК няма право да напуска мястото си.

Ф атакува фронтално, надавайки заплашителни и прогонващи викове. Кучето следва без колебание да посрещне атаката чрез енергично и здраво захапване на ръкава. Когато кучето захапе, ф нанася два удара на кучето . Допустими са удари по бедрата, хълбоците или в областта на крупата. По указание на РИ, ф застава в неподвижно положение и преустановява всякакви провокации към кучето. Кучето следва да пусне ръкава след еднократно подадена команда и да охранява плътно и внимателно ф.

По указание на РИ, ВК се приближава, подана команда “ЛЕГНИ” на кучето, разоръжава ф, взима кучето на повод и заема позиция за ескортиране на 3 метра зад ф.

К. ВК нарежда на висок глас на ф да тръгне в посока на СИ.Следва ескортиране на ф с изоставане на
разстояние от 3 метра 
ВК подава команда „наред” и ескортира ф към СИ на отсечка от около 20 крачки. К трябва да се движи плътно до ВК при свободно висящт повод. Позволено е еднократно подаване на команда при приближаване до кучето и при тръгване. ВК върви зад Ф така, че К да не може да достига ф. По време на транспорта К не трябва нито да напада, нито да захапва ф. Групата спира пред СИ и ВК му подава палката. ф напуска полигона.

Следва обявяване на резултата, по време на което К следва да демонстрира спокойно поведение. След обявяване на резултата ВК напуска полигона.

ВК може да подаде однократна команда при подхождане към кучето, при тръгване,спиране, или с цел прекратяване на атака към Ф по време на отнемането на палката и ескорта.

УСЛОВИЯ ЗАПРОВЕЖДАНЕ

– внимателното, плътно кръжене на К около Ф по време на фазата на охрана не е погрешно, стига да не последва непровокирана атака от страна на К.

– ако К не пусне ръкава на ф след трикратно подадена команда, упражнението се оценява като незадоволително. Ако К не пусне ръкава и след четвърта команда, подадена по указание на РИ от разстояние 10 крачки, следва прератяване на упражнението.

– ако ф иска да държи К в полезрнието си, не е длъжен да стой неподвижно, но няма право да заема заплашителна поза, както и да прави отбранителни движения, ф прикрива тялото си с ръкава.

Упражнението „ЗАЩИТА” се прекратява когато:

1. К е извън контроле на ВК.

2. К не пусне ръкава след 4 подаване на команда (включително).

3. К пуска ръкава след ръчна намеса от страна на ВК,

4. К не захапе ръкава или се оставя да бъде избутано (вкл. опит за бягство)

К следва да лае единствено по време на охранителната фаза.

Упражнението „ЗАЩИТА” се счита за издържано, ако и от двете части сбора на точките е по-голям от 35, т.е. минимум

70% от общия брой точки.

ОЦЕНЯВАнЕ НА УПРАЖНЕНИЕТО

– когато К се отдалечи на повече от 2 метра от ф по време на охранителната фаза се отнемат до 5 точки.

– за всяка допълнителна забранителна команда след първата се отнемат до 3 точки.

– за агресивно поведение на К по време на ескорта се отнемат до5 точки.

– за неспокойно или агресивно поведение по време на обявяване на резултата от изпитанието се отнемят до 3 точки.

Куче, което не събере минимум 70% (35 точки) при изпълнение на упражиенията, не може да издържи изпита.

Search

Categories

  • No categories