Устав

УСТАВ
НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ
“НАЦИОНАЛЕН КЛУБ РОТВАЙЛЕР” –
НКРЧленовете на “НАЦИОНАЛЕН КЛУБ РОТВАЙЛЕР” – НКР се ръководят от Уставите, Правилниците и другите нормативни документи и разпоредби на БРФК и FCI, които са единственото легитимно върховенство.I. СТАТУТЧл. 1. /1/. Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел и Устава на БШК.
/2/. Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество.
/3/. Членовете на Сдружението не отговарят за задълженията на Сдружението.
/4/. Членовете отговарят за невнасяне на дължимите по Устав вноски.II НАИМЕНОВАНИЕ

Чл. 2. /1/. Наименованието на Сдружението е “НАЦИОНАЛЕН КЛУБ РОТВАЙЛЕР” – НКР.
/2/. Наименованието на Сдружението, заедно с указание за седалището, адреса, съда, където е регистрирано Сдружението и номера на съдебната регистрация и БУЛСТАТ, трябва да бъдат посочвани в документите от кореспонденцията на Сдружението.
/3/. Наименованието на регионалните групи на Сдружението се образува, като към наименованието на Сдружението се добавя указанието “регион” и населеното място.

III. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ
Чл. 3. Седалището и адресът на управление на Сдружението са: гр. София, община “Студентска”, бул. “Климент Охридски” №148.

IV. СРОК

Чл. 4. Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

V. ПРЕДМЕТ иа ДЕЙНОСХ ЦЕЛИ и СРЕДСТВА

Чл. 5. Сдружението осъществява дейност в обществена полза, като предмета на дейност на НКР се изразява във:
А/. Набавяне на достатъчно и разнообразно количество вносен генетичен материал и работа с досега съществуващия.
Б/. Чистопородно развъждане, регистрация и насърчаване отглеждането на кучета от немската порода “Ротвайлер” на територията на Република България при точно спазване на изискванията на стандарта установен в страната – родина за расовите белези на тази порода и абсолютна забрана за всякакво кръстосване с други породи кучета.
В/. Повишаване качеството на физически заложби на регистрираните кучета от немската порода “Ротвайлер” и тези на техния характер и ползвателни качества.
Г/. Научни изследвания в областта на кинологията и в частност върху кучета от немската порода “Ротвайлер”.
Д/. Организиране и подпомагане на изложби и прегледи на подрастващи кучета от немската порода “Ротвайлер”, както и оказване на експертна помощ при осъществяване дейността на регионалните групи на НКР.
Е/. Определяне на благоприятни условия за отглеждане на кучета от немската порода “Ротвайлер”, провеждане на мероприятия за проверка на социализацията на кучетата от тази порода, изпити за селекционна годност, издаване на книга за отглеждането, издаване на племенна книга и удостоверения за произход на кучетата от тази порода, родени от родители с доказан и фиксиран произход.
Ж/. Провеждане и осъществяване на спортни изяви /състезания/ на кучета от немската порода “Ротвайлер”.
3/. Обучение и провеждане на изпити за експерти по екстериора и развъдната дейност, както и съдии по спорта с кучета от немската порода “Ротвайлер”.
И/. Професионално обучение на кучетата от немската порода “Ротвайлер” за спортни и други полезни цели.
К/. Повишаване познанието и интереса на българина към кучетата от немската порода “Ротвайлер”.
Чл. 6. Целите на сдружението са:
А/. Ръководство, контрол и насърчаване отглеждането на кучета от немската порода “Ротвайлер”.
Б/. Запазване, укрепване и задълбочаване на качествата за приложение на кучета от немската порода “Ротвайлер”, повишаване на психическата уравновесеност, физическите им способности и издръжливост.
В/. Отглеждане на образци с добри заложби.
Г/. Подкрепа на развъдните и генетични изследвания, на разработката на научни въпроси.
Д/. Спортна дейност и планирано обучение на кучета от немската порода “Ротвайлер” за различни цели на употреба.
Е/. Разяснителна работа и агитационна дейност за немската порода “Ротвайлер”.
Ж/. Формиране на интерес към кучетата от немската порода “Ротвайлер” сред нови групи от населението, както и към развъждане и обучение на кучета от тази порода.
Чл. 7. Срсдствата за постиганс на целите на НКР са:
А/. Утвърждава и издава следните Правилници:
– Развъден Правилник.
– Правилник за подбор на разплода.
– Правилник за провеждане на развъдни прегледи.
– Правилник за отглеждане и закрила,
Б/. Издава печатен орган на сдружението.
В/. Води и публикува племенна книга за кучетата от немската порода “Ротвайлер” и книга за разплод.
Г/. Установява расовите белези на немската порода “Ротвайлер”.
Д/. Подкрепя научни изследвания в областта на развъждането, наследствеността, психологията, отглеждането и лечението на кучета от немската порода “Ротвайлер”.
Е/. Извършва подбор на животни за разплод.
Ж/. Провежда демонстрации на постижения в развъдната и разплодната дейност на кучетата от немската порода “Ротвайлер”.
3/. Провежда обучение и атестация на съдии за разплода и развъдчици.
И/. Провежда национални състезания за спорт с кучета.
К/. Изготвяне на Правилници за Съдии по екстериор, Главен отговорник по развъдна дейност и отговорници по развъдна дейност. Съдии на състезания по спорта и обучение на кучетата от немската порода “Ротвайлер”.

VI. ЧЛЕНСТВО

Чл. 8. /1/. Членуването в Сдружението е доброволно, лично и непрехвърлимо. Членове на Сдружението могат да бъдат дееспособни физически лица и юридически лица.
/2/. Член на Сдружението може да бъде лице притежаващо куче от немската порода “Ротвайлер” или проявяващо интерес към кучетата от тази порода.
Чл. 9. /1/. Член на Сдружението може да бъде всяко юридическо лице, ако за това има надлежно разрешение на ръководния му орган и което споделя целите на Сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговият Устав, Уставите, Правилниците и другите нормативни документи и разпоредби на НКР, БРФК и FCI.
/2/. По решение на УС, когато има основателни мотиви за това, дадено лице може да бъде обявено за почетен член на НКР.
Чл. 10. Малолетни и непълнолетни лица могат да участват в работата на НКР само със съгласие на родителите им /настойниците/, съответно родителите им /попечителите/ и при надзор от страна на съответните органи на Сдружението.
Чл. 11. Всеки член на Сдружението има право да запише, като член при намален членски внос лице от неговото домакинство, в случай, че същото се откаже от получаване на печатния орган на Сдружението.
Чл. 12. Не могат да бъдат членове на Сдружението професионални търговци на кучета и посредници, както и членове на киноложки сдружения, които не принадлежат към Международната федерация по кинология и БРФК.

ПРИДОБИВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

Чл. 13. Желаещият да стане член на НКР подава писмена молба с препоръки от трима членове на Сдружението до Председателя на Управителния съвет, с която заявява, че желае да стане член на НКР, че приема Устава и другите условия на НКР, БРФК и FCI, признава и обещава да спазва стандарта за расовите белези на кучетата от немската порода “Ротвайлер”, както и да декларира, че няма да извършва непозволени съешавания и кръстоски и, че не съществуват пречки /забрани/ за членуване в Сдружението.
Чл. 14. В течение на 30 /тридесет/ календарни дни след подаване на молбата за членство, всеки клубен член може да направи писменно мотивирано обосновано и адресирано до Председателя на УС възражение срещу приемането.
Чл. 15. Управителният съвет изготвя образци от молбата и другите документи за членството в НКР.
Чл. 16. Молбата се предлага от Председателят на Управителния съвет за вземане на решение, относно приема в НКР на кандидата.
Чл. 17. Лица, изключени от друг клуб на БРФК са задължени да съобщят това при подаване на молбата за приемане. В случаите, когато Управителният съвет на НКР одобри приемането на изключен от друг клуб на БРФК член, той е длъжен да предупреди този клуб и отложи взимането на окончателно решение до изтичане на определеният 30 /тридесет/ дневен срок за подаване на възражение. Спорове между ръководствата на отделните клубове по приемане на изключени от друг клуб членове в НКР се решават от Управителният съвет на БРФК. Лица, нарушили настоящето задължение за предварително информиране на НКР, загубват придобитото членство.
Чл. 18. При отказ на молба за членство в НКР Управителният съвет е длъжен да съобщи на молителя причините за този отказ в срок от 1 /един/’ месец след изтичане на 30 /тридесет/ дневният срок за възражения.
Чл. 19. С изключение на хипотезата визирана в чл. 17. от настоящият Устав на НКР, в случай на отказ за приемане от страна на Управителният съвет въпросът се отнася от заинтересуваното лице до Общото събрание за взимане на окончателно решение.
Чл. 20, Всеки член на НКР има равни права с другите негови членове.

ЧЛЕНСКИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 21. Всеки член на Сдружението има право:
а/, да участва в дейността на Сдружението и в Общото събрание с право на един глас.
б/. да участва в мероприятията на Сдружението.
в/, да избира и да бъде избиран в ръководните и представителни органи на Сдружението след навършване на пълнолетие.
г/. да осъществява контрол върху работата на Сдружението и върху неговите ръководни органи.
д/. да представя писмено пред Управителният съвет на Сдружението жалби и предложения, отнасящи се до правата му като член и до дейността на Сдружението,
е/, да ползва с предимство съоръжения на Сдружението по начин, определен от Управителния съвет.
ж/. да се ползува от придобивките и дейността на Сдружението.
Чл. 22. Всеки член на Сдружението е длъжен:
а/. да спазва Устава на Сдружението и да работи за постигане на неговите цели.
б/. да подпомага Сдружението за постигане на неговите цели.
в/. да се подчинява на вътрешната дисциплина в Сдружението и на указанията на неговите ръководни органи.
г/. да следи и спазва стандарта по отглеждането на кучета от немската порода “Ротвайлер”, да спазва указанията на органите на Сдружението при отглеждането им, да се грижи съвестно за животните.
д/. да внася редовно дължимите вноски към Сдружението,
е/. да уважава традициите на Сдружението и неговите членове и тези, които го представляват.
ж/. да работи за увеличаване имуществото на Сдружението и неговия материален просперитет и да съдейства за финансовото и организационното му укрепване.
з/. да вписва своите кучета само в Племенната книга за кучета от немската порода “Ротвайлер”, водена от Сдружението.
и/. да подкрепя само определените от Сдружението и БРФК отличия и награди, и само признатите от Сдружението и БРФК мероприятия, както и да участвува само в тях.
к/. да получава печатния орган на Сдружението.
л/. да уведомява незабавно Управителният съвет при промяна на личния си адрес.
м/. при промяна собствеността на кучето това обстоятелство, да се отрази в родословието. При покриване да изисква или представи съответният документ удостоверяващ акта.
н/. да пази в тайна поверителна информация, отнасяща се до Сдружението, която му е станала известна при или по повод участието му в дейността на Сдружението, както и да не разпространява обвинения против други членове на Сдружението.
о/. да спазва и следи за спазването на политическата необвързаност и неутралитет на Сдружението.
п/. да дава информация за отглежданото от него куче от немската порода “Ротвайлер”, да представя при поискване от ръководните органи на НКР неговите документи за произход, както и да подлага на преглед неговото потомство.
р/. да спазва указанията на НКР и неговите ръководни органи, относно отглеждането и обучението на куче от немската порода “Ротвайлер”.
с/. да се въздържа от необосновани и нецелесъобразни критики срещу експертни и други решения на ръководството на Сдружението.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО

Чл. 23. Членството в НКР се прекратява: с едностранно волеизявление; с изключване; със смъртта или поставянето под пълно запрещение; – прекратяване на членството при прекратяване на Сдружението;
Чл. 24. Напускането от Сдружението става с едностранно волеизявление до Управителният съвет за прекратяване членството му е писмена молба, подадена 1 /един/ месец предварително.
Чл. 25. Дадено лице се изключва, като член на НКР. съответно името му се заличава от Списъка на членовете му, когато:
е получено членство в НКР по неправомерен начин;
при неплащане на годишният членски внос в определения срок, включително и след еднократна писмена покана за плащане, отправена до забавилия плащането член. Забавилият плащането член не се изключва, ако с писмена молба до Управителният съвет е поискал отсрочване на плащането и Управителният съвет е дал писмено съгласие за това;
при нарушаване Устава, Правилниците и другите нормативни документи на НКР;
при неизпълнение на решенията на органите на НКР; при неспортсментско поведение и незаконна търговия с кучета; при нарушаване на стандарта и неспазване расовите белези на кучета от немската порода “Ротвайлер”;
при констатирани действия срещу интересите и престижа на НКР;
Чл. 26. /1/. Когато се установи, че дадено лице е скрило съществуващи пречки /забрани/ за членуване в Сдружението и е било прието за негов член то името му се заличава от списъка на членовете на НКР.
/2/. За членове на НКР не се допускат лица, които са членове на алтернативни на НКР и БРФК организации и/или участват в дейността им.
Чл. 27. Решението за изключване, съответно за заличаване от Списъка на членовете на НКР, се взема от Управителният съвет. УС е длъжен да даде 30 /тридесет/ дневен срок на изключвания за обяснения и след това може да вземе решение за неговото изключване в едномесечен срок. При вземане на решение за изключване УС е длъжен да съобщи писмено на изключения, като посочи причините за това. Изключеният може да обжалва решението на УС, с което се изключва, като член на НКР, в срок от 1 /един/ месец след изтичане на едномесечният срок за вземане решение за изключване пред Общото събрание, което потвърждава или отхвърля решението на УС.
Чл. 28. При прекратяване на членството Сдружението не дължи връщане на направените имуществени вноски от членовете. Прекратилия членството си член на сдружението е длъжен да направи просрочените имуществени вноски за периода на членството си.

VIII. ИМУЩЕСТВО И ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА

ИМУЩЕСТВО

Чл. 29 . Имуществото на НКР се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, вземания и други права в зависимост от действащите нормативни актове.
Чл. 30, Сдружението може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява дейността, насочена за постигане на целите, определени по реда на този Устав и ЗЮЛНЦ.
Чл. 31. Подборът на лицата и начина на тяхното подпомагане се извършва в зависимост от целта и финансовите възможности на Сдружението съгласно обявения ред и правилата за осъществяване на дейността. Информация за реда по който се извършва подбора е общодостъпна и се вписва в централния регистър.
Чл. 32. За безвъзмезно разходване на имуществото на Сдружението е необходимо мотивирано решение на Общото събрание с мнозинство 2.-3 от [‘ 7 Г . всички негови членове, когато е в полза на лицата изброени в чл.41, ал.З от ЗЮЛНЦ.
Чл. 33. Сдружението не може да сключва сделки с лицата по чл.41, ал.З, т.1 от ЗЮЛНЦ, както и с юридически липа, в които посочените лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза на сдружението или са сключени при общи условия, публично обявени.

ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА

Чл. 34. Средствата на Сдружението се набират от:
а/. встъпителна вноска от членовете. Тя е условие за разглеждане на молбата за членство от УС и независимо от неговото решение, относно придобиването на членски права не подлежи на възстановяване.
б/. Годишен членски внос от членовете. Годишният членски внос се заплаща до края на м.март на годината, за която се следва,
в/. Доброволни вноски от членовете.
г/. Вноски /абонаментни/ за печатния орган на Сдружението. Тези средства могат да се използват само по предназначение.
д/. Вноски за участие в състезания.
е/. Приходи от дейността на Сдружението – от състезания, за издаване на удостоверения за произход и други документи на НКР, билети за състезания, изложби и др.
ж/. От спомагателна дейност, рекламни и др. дейности и инициативи допустими по ЗЮЛНЦ.
з/. Сдружението в лицето на Управителният съвет може да получава дарения от физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство.
Чл. 35. Размерът на вноските по чл.34. се определя от Управителният съвет.
Чл. 36. Лица с намалена трудоспособност, безработните, социално слабите и военно служащите на свръхсрочна служба, за времето на службата – членове на НКР, заплащат 50% от размера на определените вноски.
Чл. 37. Почетните членове на НКР не дължат вноски.
Чл. 38. Средствата на сдружението могат да се използват само за целите, предвидени в Устава на НКР и неговата издръжка, като изразходването им става по реда предвиден в този Устав.
Чл. 39. Извършените разходи с оправдателни документи се утвърждават от Управителният съвет, а за суми над 150 000 лева от Общото събрание.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл. 40. При наличие на загуби според годишния счетоводен баланс Общото събрание може да вземе решение за тяхното покриване чрез допълнителни вноски от членовете на Сдружението. Решението се взема е квалифицирано мнозинство от 2/3 гласовете от всички членове на Сдружението.
IX. УПРАВЛЕНИЕ

ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.41. Органите на Сдружението са:
А/. ОБЩО СЪБРАНИЕ.
Б/. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ.
В/. КОНТРОЛЕН СЪВЕТ.

А/. ОБЩО СЪБРАНИЕ
СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
Чл.42. Общото събрание е върховен орган на НКР. състои се от всички членове на Сдружението. Членовете участвуват в Общото събрание лично или чрез изрично упълномощени представители.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.43. /1/. Даден член на НКР може да бъде представляван в Общото събрание на НКР само от друг член на Сдружението, когото е упълномощил писмено за това.
/2/. Членовете – ЮЛ се представляват в Общото събрание на НКР от законните им представители или изрично упълномощено лице.
/2/. Пълномощниците могат да представляват не повече от трима ФЛ членове на НКР на Общото събрание.
/3/. Пълномощните са издадени изрично за участие в Общото събрание на Сдружението, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на събранието.
/4/. Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 44. Общото събрание:
1/. изменя и допълва Устава на Сдружението;
2/. приема други вътрешни актове;
3/. взема решения за преобразуване или прекратяване на Сдружението;
4/. избира и освобождава членовете на Управителният съвет и на Контролния съвет и техните Председатели;
5/. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
6/. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от експерт- счетоводител;
7/. назначава ликвидаторите при прекратяване на Сдружението, освен в случай на несъстоятелност;
8/. разглежда жалби срещу решения на Управителния съвет за прекратяване на членство;
9/. взема решение за участие в други организации;
10/. определя общата програма и насоките за развитие на НКР;
11/. приема бюджета на Сдружението;
12/. взема решения относно размерът на годишното възнаграждение на членовете на Управителният Съвет:
13/. приема отчета за дейността на Управителният и Контролния съвети,
14/. отменя решения на УС и на другите органи на Сдружението, когато противоречат на Закона и Устава на НКР или на други вътрешни актове, регламентиращи дейността на НКР;
15/. вземане на решения от общ характер – жалби, молби, декларации, обръщения и др.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 45. /1/. Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно – редовно Общо събранис.
/2/. Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет или по писмено искане на 1/3 от членовете на Сдружението – извънредно Общо събрание.
Чл. 46. /1/. Редовно Общо събрание се свиква от Управителният съвет след предизвестието на всички членове на НКР, отправено един месец преди определената дата ,като поканата се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Сдружението, най-малко 1 /един/ месец преди нароченият ден. Времето от публикуване на съобщението до откриването на Общото събрание не може да бъде по малко от 30 /тридесет/ дни.
/2/. Извънредно Общо събрание може да бъде свикано при необходимост от Управителният съвет или по писмено искане на най-малко 1/3 от членовете на НКР в населеното място, където се намира седалището на Сдружението. Ако в последния случай УС в едномесечен срок не отправи писмено покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от Съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЕ

Чл. 47. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на Сдружението най-късно до датата на публикуване или изпращане на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се представят на всеки член безплатно.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

Чл. 48. На заседанието на ОС се изготвя списък на присъстващите членове или техните упълномощени представители, който се легитимират. Списъкът се заверява от Председателят и Секретаря на ОС.
Чл. 49. В списъка се включват членовете, които са заявили за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването наличието на кворум. КВОРУМ
Чл. 50, Общото събрание може да заседава, ако са се явили членове, представляващи повече от половината от всички членове. При липса на кворум УС насрочва ново заседание в срок един час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на членовете.

—” ПРАВО НА ГЛАС

Чл. 51. Всеки член на Сдружението има право на един глас в Общото събрание
.
КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл. 52. Член или негов представител не може да участва в гласуванетоза:
1. предявяване на искове срещу него;
2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към Сдружението.
3. при решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговата съпруга или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително. МНОЗИНСТВО
Чл. 53. Решенията се вземат само с лично гласуване на всеки от членовете /представителите/ с право на глас. Необходимото мнозинство за вземане на решения от ОС е:
а/. квалифицирано мнозинство – 2/3 от гласовете на присъстващите, за решения, относно: приемане, изменение и допълнение на Устава; прекратяване на Сдружението или преобразуването му;
б/. обикновено мнозинство – 1/2 + 1 от гласовете на присъстващите за всички случаи, извън посочените в б.”а”.

РЕШЕНИЯ

Чл. 54. /1/. Общото събрание не може да приема решения засягащи въпроси, които не са били публикувани в поканата, освен когато всички членове присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.
/2/. Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване.

ПРОТОКОЛ

Чл. 55. /1/. За заседанието па Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона.
/2/. Протоколът на Общото събрание се’ подписва от Председателят и Секретаря на събранието. Към Протоколите се прилага списък на присъстващите на събранието и документите, свързани със свикването на Общото събрание.
/3/. Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

Б. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл. 56. /1/. Сдружението се управлява от Управителен съвет, а се представлява от неговият Председател.
/2/. Членовете на Управителният съвет се избират от Общото събрание за срок от 5 /пет/ години с обикновенно мнозинство от гласовете на присъстващите членове, при явно гласуване. Членовете на Управителният съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.
/3/. Управителният съвет се състои от Председател, Зам- Председател и трима членове или общо 5 /пет/ души.
/4/. Членовете на УС могат да бъдат преизбирани без ограничение.
/5/. Членовете на УС трябва да:
1. имат постоянно местоживеене в страната;
2. притежават подходяща професионална квалификация и опит;
3. не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;

ПРАВА П ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 57. /1/. Членовете на УС имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разделение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.
/2/. Членовете на Управителният съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Сдружението и да пазят тайните на Сдружението и след като престанат да бъдат членове на Съвета.
/3/. Управителният съвет приема правила за работата си.
/4/. Управителният съвет се събира на редовни заседания най- малко веднъж на 3 /три/ месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Сдружението. Заседанията на УС се свикват от Председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на УС при писмено искане на 1/3 от членовете му. Ако Председателят не свика заседание в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на УС. При отсъствие на Председателят, заседанието се ръководи от Зам.-Председателят.
/5/. Управителният съвет осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Сдружението.
/6/. Управителният съвет взема решения за разпореждане с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на Устава, придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок над 1 /една/ година.
/7/. УС определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението, включително и тази в обща полза и носи отговорност за това.
/8/. УС подготвя и внася в ОС отчет за дейността на Сдружението.
/9/. УС подготвя и внася в ОС проект за бюджет.
/10/. УС осигурява изпълнението на решенията на ОС.
/11/. УС обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на ОС.
/12/. Взема решения относно начина, условията, сроковете и размера на всъпителната вноска, годишният членски внос, вноски за участие в състезания, таксите за издаване на удостоверения за произход и др. или на имуществените вноски;

КВОРУМ и мнозинство

Чл. 58. /1/. Решения могат да се вземат, ако присъстват повече от половината от членовете на Управителният съвет, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.
/2/. Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите предвидени в чл.57, ал. 6-7 от Устава на Сдружението и чл.14, ал.2 от ЗЮЛНЦ, които се вземат с мнозинство от всички членове.
/3/. Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопаставил. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в Протокола от председателствуващия заседанието.
/4/. Извън случаите, изрично посочени в този Устав, Управителният съвет взема решение единодушно за:
1. съществена промяна на дейността на Сдружението;
2. съществени организационни промени;
3. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Сдружението или прекратяване на такова сътрудничество;
4. вземането на решение за предложение пред Общото събрание за създаване на регионални групи;
Чл. 59. Управителният съвет е длъжен периодично да изготвя предвидената в Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на Сдружението при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.
Чл. 60. УС приема и утвърждава Правилник за своята дейност и Правилници и Наредби за дейността на регионалните групи на НКР.
Чл. 61. УС подготвя и предлага за утвърждаване решения, наредби и правилници от компетентността на Общото събрание.
Чл. 62. УС утвърждава и контролира провеждането на съвещания, конференции, симпозиуми, изложби и изпитания.
Чл. 63. УС оперира с паричните средства на НКР въз основа на утвърдения от ОС годишен бюджет и протоколно решение на УС за конкретните разходи.
Чл. 64. УС взема решения за приемане и изключване на членове на Сдружението.
Чл. 65. УС взема решения за налагане на дисциплинарни мерки на членове на Сдружението.
Чл, 66. УС посредничи при спорове между членове на Сдружението.
Чл, 67. УС отговаря за документацията на Сдружението, която му е поверена по силата на Устава.
Чл. 68. УС издава съответните документи на Сдружението при условията на РАЗДЕЛ XIII от Устава на НКР.
Чл. 69. Управителният съвет приема организационно-управленската структура на Сдружението. Назначава и освобождава помощните органи на Сдружението и неговият персонал, определя правилата за работната заплата и други вътрешни правила на Сдружението.
Чл. 70. УС обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.
Чл. 71. УС може самостоятелно да сключва сделки на обща стойност до 150 000 /сто и петдесет хиляди-‘ лева.
Чл. 72. УС води следната документация:
– Протоколи от провеждането на Общите събрания;
– Протоколна книга за заседанията на УС;
– Племенна книга;
– Входящ и изходящ дневник;
– Друга оперативна документация;
Чл. 73. Освобождаване на членовете на УС става по тяхно искане с писмена молба, отправена до Председателя на УС 1 /един/ месец преди датата на напускане, освен ако последното се налага по непреодолима причина. УС разглежда молбата в едномесечен срок и взема решение за отнасяне на въпроса пред ОС с обикновено мнозинство, като молителят не гласува. ОС може да освободи член на УС предсрочно поради неизпълнение на задълженията му. ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ
Чл. 74. /1/. Членовете на Управителният съвет носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на Сдружението и дават гаранция за своето управление.
/2/. Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност по решение на Общото събрание, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Чл. 75. /1/. Председателят на Управителният съвет се избира пряко от Общото събрание за срок от 5 /пет/ години с обикновено мнозинство от присъстващите с право на глас при явно гласуване.
/2/. Председателят на Управителният съвет представлява Сдружението в отношенията му с всички държавни органи и обществени организации в страната и чужбина. При невъзможност да се осъществи това представителство, правото да представлява НКР добива Зам.-председателя на УС или изрично посочен с пълномощно друг член на УС, ако и зам,- председателят на УС няма тази възможност.
/3/. Председателят може да бъде сменен по всяко време. Той е длъжен по всяко време незабавно да докладва на УС настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за Сдружението.
/4/. Председателят има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани е дейността на Сдружението и да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Председателят няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на Сдружението, освен ако е упълномощен изрично за това от УС.
Чл. 76. Председателят:
– организира изпълнението на решенията на УС; организира дейността на Сдружението, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
– представлява Сдружението и изпълнява функциите, които са му възложени от Управителният съвет;
– докладва незабавно на Управителният съвет за съществени обстоятелства, касаещи дейността на Сдружението;

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ

Чл.77. /1/. Членовете на Управителният съвет имат право на годишно възнаграждение не по-голямо от десет на сто от средногодишната нетна стойност на активите на Сдружението. Възнаграждението на всеки от членовете на Съвета е най-малко в размер на средната годишна работна заплата в Сдружението. Размерът на годишното възнаграждение на членовете на Съвета се определя от Общото събрание на членовете на Сдружението.
/2/. Председателят получава годишно възнаграждение в увеличен размер, непревишаващ повече от петдесет процента от размера на възнаграждението на останалите членове на Управителният съвет.
/3/. В случай, че някой от членовете на Управителният съвет бъде освободен предсрочно не по негова вина, той има право на обезщетение в размер на възнаграждението за три месеца.

В/. КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

Чл. 78. /1/. Контролният съвет се състои от Председател и двама членове. Те се избират от Общото събрание за срок от 5 /пет/ години с обикновено мнозинство при явно гласуване.
/2/. Контролният съвет осъществява контрол върху финансовото състояние на НКР.
/3/. Контролният съвет отчита своята дейност пред Общото събрание на НКР.
/4/. Заседанията на Контролният съвет се свикват от неговият Председател.
/5/. Решенията си КС взема с мнозинство повече от половината от членовете си. За заседанията на КС се води протокол в определена протоколна книга, който се подписва от всичките й членове.
/6/. КС отчита своята дейност пред Общото събрание на НКР.
/7/. Председателят на КС участва в заседанията на Управителният съвет с право на съвещателен глас.
/8/. Членовете на КС не могат да бъдат членове на Управителният съвет.

X. ПОМОЩНИ ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО

А/. Главен отговорник по развъдна дейност
Б/. Главен инструктор по спорта и обучението
В/. Съдийска комисия
А/. Главен отговорник по развъдна дейност.
Чл. 79, Главният отговорник по развъдна дейност следи за отглеждането на кучетата от немската порода “Ротвайлер” и за спазването на стандарта, разпоредбите и указанията за отглеждането.
Чл. 80. Главният отговорник по развъдна дейност е подчинен на Управителният съвет и няма изпълнителски функции да налага наказания на членове на НКР. Той може да прави предложение за наказание на нарушител на стандарта, разпоредбите и указанията по отглеждането до Управителния съвет или да откаже да изпълни исканите от него услуги, в рамките на своите функции.
Чл. 81. Главният отговорник по развъдна дейност има право да допусне изключение за едно куче в рамките на условията за отглеждане за отчетната година.
Чл. 82. Главният отговорник по развъдна дейност има право да дава задължителни указания на отговорниците по развъдна дейност.
Чл. 83. /1/. Главният отговорник по развъдна дейност потвърждава избора на отглеждането, направен от даден отговорник по развъдна дейност.
/2/. Главният отговорник по развъдна дейност ръководи специализираните изложби, мероприятията свързани със селекцията и развъждането на кучета от немската порода “Ротвайлер”.
Чл. 84, Главният отговорник по развъдна дейност се грижи за издаването на племенна книга.
Чл. 85. Той се назначава от Управителния съвет, при условие, че е преминат съответното обучение и положил изпити пред комисия, назначена от Управителния съвет. Квалификацията придобита извън НКР се признава след успешно положен приравнителен изпит пред комисия, назначена за тази цел от Управителния съвет на НКР.
Чл. 86. Отговорник по развъдна дейност.
86.1. Следи за отглеждането на кучетата от немската порода “Ротвайлер” и за спазването на стандарта, разпоредбите и указанията за отглеждането на кучетата от тази порода, в определеният му район.
86.2. Отговорниците по развъдна дейност са подчинени на Главният отговорник по развъдна дейност.
86.3. Отговорникът по развъдна дейност е длъжен да информира Главният отговорник по развъдна дейност за нарушаване стандарта, условията и разпоредбите по отглеждането и да прави предложения за потвърждаване избора за включване на дадено куче от немската порода “Ротвайлер” в развъдната дейност.
86.4. Отговорникът по развъдна дейност слага татуировки на кучетата от немската порода “Ротвайлер”, обучава, съветва, контролира и подпомага членовете на НКР в района, за който е избран да отговаря.
86.5. Отговорникът по развъдна дейност се назначава от Управителния съвет и трябва да отговаря на условията на
чл. 85 от Устава.
Б/. Главен инструктор по спорта и обучението.
Чл. 87. Отговаря за обучението на кучетата от немската порода “Ротвайлер”, изпитите и реда за тяхното провеждане.
Чл, 88. Има право да дава задължителни указания на инструкторите по спорта и обучението.
Чл. 89. Ръководи спортния шампионат за кучета от немската порода “Ротвайлер”.
Чл. 90. Назначава се от Управителния съвет и трябва да отговаря на изискванията по чл.85 от Устава.
Чл. 91. Инструктори по спорта и обучението.
91.1. Имат функциите на Главния инструктор по спорта и обучението в определения им район.
91.2. Инструкторът по спорта и обучението е длъжен да се съобразява със задължителните указания на Главния инструктор по въпросите на спорта и обучението.
91.3. Назначават се от Управителния съвет и трябва да отговарят на изискванията на чл.85 от Устава.
В/. Съдийска комисия.
Чл. 92. Състой се от правоспособни съдии на породата членове на НКР. Председателят й се избира от Управителният съвет. Членовете на Съдийската комисия трябва да отговарят на изискванията по чл. 85 от Устава. Съдийската комисия отговаря за всички мероприятия свързани със съдийството.
Чл. 93. Управителният съвет определя районите, в които се назначават отделните помощни органи и определя техните функции в специален Правилник, валиден за всички райони.
Чл. 94. Управителният съвет провежда изпитите за отделните длъжности и издава документи за правоспособност.
Чл. 95. Решенията на УС свързани с отказ да се проведе изпит или да се издаде документ за правоспособност могат да се обжалват пред Общото събрание на НКР.
Чл. 96. Общото събрание на сдружението може да създаде комисии, които решават определени въпроси, като в решението за тяхното създаване определи техните функции и правомощия.

XI РЕГИОНАЛНИ ГРУПИ

Чл. 97. /1/. С решение на Общото събрание на Сдружението могат да се откриват и закриват регионални групи извън населеното място, в което се намира седалището на Сдружението. Всеки член на Сдружението трябва да членува в избрана от него регионална група.
/2/. Регионалните групи не са юридически лица, потдържат връзка с органите на Сдружението чрез избран от своите членове координатор и извършват дейностите, определени с решението на Общото събрание за откриването им.
/3/. Регионалните групи водят книги за дейността си, който най- малко веднъж годишно се представят пред Управителния съвет на Сдружението, отчет за дейността на регионалната група и разходваните средства.
Чл. 98.Регионалната група е длъжна да се съобразява в своята работа със задължителните указания на органите на Сдружението.
Чл. 99. Регионалната група работи за постигане целите на Сдружението в района, в който е създадена.
Чл. 100. Регионалната група може:
да популяризира дейността на Сдружението сред населението на района, в който е създадена;
да подпомага своите членове при развъждането, отглеждането и обучението на кучета от немската порода “Ротвайлер” чрез консултации и др.;
да провежда прегледи на породният контингент с оглед провеждане на националния шампионат за кучета от немската порода “Ротвайлер”;
да организира изпитания за годност на развъждането, изложения и и др.;
Чл. 101. Регионалната група е длъжна да информира органите на Сдружението за нарушения на стандарта, на условията за отглеждане и на Устава, както и да дава предложения за вземане на мерки за прекратяване на такива нарушения.

XII. УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ, АРБИТРАЖ И ДИСЦИПЛИНАРНИ МЕРКИ

Чл. 102. Членовете на Сдружението уреждат свързаните е дейността на Сдружението спорове и разногласия помежду си в дух на приятелство. В случай, че те не могат да решат спора помежду си УС може да натовари конкретно лице /арбитър/, като посредник при решаване на спора. Ако спорът не бъде разрешен чрез посредничеството, то страните по него се обръщат към посочен от тях арбитър и се задължават да приемат неговото решение. Споровете между членовете на Сдружението и органи на Сдружението се разглеждат и решават от Контролният съвет.
Чл. 103. /1/.УС има право да налага наказания на членовете на НКР, които са нарушили Устава на Сдружението или с поведението си вредят на неговите интереси, като наложи някоя от следните дисциплинарни мерки:
1. предупреждение;
2. мъмрене;
3. забрана в книгата за развъждане;
4. забрана за изпит;
5. забрана за изложение;
6. временно спиране на членски права;
7. изключване на член от сдружението.
121. Дисциплинарните мерки по т.1 до т.6 имат временен характер и не могат да бъдат за повече от една година. Наложените дисциплинарни мерки могат да се обжалват от заинтересованите лица в срок 1 /един/ месец пред КС на Сдружението, който ги потвърждава, променя или отменя.

XII. УЧАСТИЕ В ДРУГИ СДРУЖЕНИЯ, СПОМАГАТЕЛНА И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, РАЗРЕШЕНИ QT ЗАКОНА

Чл. 104. По решение на Управителният съвет НКР може да участва в други Сдружения за общественополезна дейност, търговски дружества или да извършва спомагателна дейност чрез такива дружества, с оглед на своята дейност и издръжката на сдружението.

XIII. ДОКУМЕНТАЦИЯ

Чл. 105. /1/. Сдружението води документация, която е определена от неговия Устав или от решение на Общото събрание. Сдружението задължително води следните книги:
1. Книга на членовете на НКР. В нея се записват имената и адресите на всички членове на Сдружението, ЕГН, както и кучетата от немската порода “Ротвайлер”, ако притежават такива.
2. Племенна книга. В нея се записват всички наблюдавани селекционни връзки, както и постиженията на кучетата от немската порода “Ротвайлер”, за които Сдружението има принос,
3. Книга за средствата на НКР и произтичащата от нея счетоводна документация.
Чл. 106. Съхраняването и воденето на книгите на Сдружението е задължение на Управителният съвет или на лицата, които по силата на Устава или Правилниците на Сдружението са длъжни да правят това.
Чл. 107, Управителният съвет е единственият орган на Сдружението, който може да го ангажира с издаването на съответните документи съгласно Правилника за развъждане на НКР.
Чл. 108. Образците и таксите за издаваните от НКР документи се определят от Управителният съвет. Издаваните от НКР документи нямат задължителен характер за трети лица или държавни органи, освен ако по съответния ред не се постанови друго.

XIV. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 109. /1/. Сдружението се прекратява:
а/, с решение на Общото събрание;
б/. с решение на Съда постановено по иск на всеки заинтересуван или на прокурора, когато:
не е учредено по законния ред;
извършва дейност, която противоречи на закона и е противна на обществения ред или на добрите нрави;
е обявено в несъстоятелност;
/2/. Съдът може да даде подходящ срок за отстраняване на основанието за прекратяване и неговите последици.
/3/. В случаите на ал.1, б. “б” прекратяването се вписва служебно и Съдът назначава ликвидатор.

XV. ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 110. /1/. При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на Сдружението.
/2/. Ликвидацията се извършва от УС на Сдружението. Той извършва предвидените от ТЗ действия по ликвидация на Сдружението, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на Сдружението.
Чл. 111. /1/. Останалото след удовлетворяване на кредиторите имуществно се предоставя по решение на съда на ЮЛ с нестопанска цел, определено за извършване на общесдтвенополезна дейност със същата или близка нестопанска цел, ако не е определена такава в Устава или Учредителният акт.
/2/. Ако имуществото не бъде предоставено по реда на ал./1/., то се предава на общината, в която е седалището на прекратеното ЮЛ с нестопанска цел. Общината е длъжна да предостави имуществото за извършване на възможно най-близка до целите на прекратеното ЮЛ с нестопанска цел общественополезна дейност.
Чл. 112. Лицата, придобили имущество съгласно предходната точка, отговарят за задълженията на Сдружението до размера на придобитото.

XVI. ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Чл. 113. Сдружението не може да се преобразува в ЮЛ с нестопанска цел, за осъществяване на дейност в частна полза.
XVII. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 114. /I/. Ежегодно до края на месец февруари УС съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на експерт-счетоводител.
/2/. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на Сдружението и се разяснява годишният счетоводен отчет.
/3/. При годишното приключване се проверява годишният счетоводен отчет от един или няколко лицензирани експерт-счетоводители въз основа на счетоводството и отчета за дейността. Без проверката годишният счетоводен отчет не може да се приеме.
Чл. 115. Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на З-на за счетоводството и Устава за годишното приключване.
Чл. 116. Експерт-счетоводителите се определят от Обшото събрание. Когато Общото събрание не е избрало експерт-счетоводител до изтичане на календарната година, той се назначава от УС.
Чл. 117. След постъпване на доклада на експерт-счетоводителя, УС приема годишният счетоводен отчет, отчета за дейността и доклада на експерт- счетоводителя и приема решение за свикване на редовно Общо събрание.
Чл. 118. Съгласно разпоредбите на З-на за счетоводството, Сдружението ще изготвя отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.
Чл. 119. Сдружението не разпределя печалба.

ХУШ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 120. /1/. НКР има свой печат, емблема, почетен знак и значка, с която отличава своите заслужили членове.
/2/. Сдружението издава прономеровани членски карти, удостоверяващи членството в него.
Чл. 121. За неуредените в настоящият Vra.» с о цият Устав случаи, се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и на останалото действащо законодателство на Република България
Чл. 122. Настоящият Устав е приет на учредително събрание на НКР 1992 год., изменен и допълнен на Общо събрание на НКР проведено на 25.04.2001 година.

Този Устав се изготви в два еднообразни екземпляра един за представяне пред СГС и един за архива на НКР.

Предсетател на НКР

/Даниела Петкова/

Search

Categories

  • No categories