Покана
Общо Отчетно събрание на Национален клуб Ротвайлер (НКР)-България
Уважаеми колеги,
Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел Национален клуб Ротвайлер (НКР)-България, на основание чл.26, ал.3 от ЗЮЛНЦ насрочва Общо Отчетно събрание на 18.05.2024г. от 10:30 часа. Събранието ще се проведе в Пица Ресторант Джоя, ул. „Г. С. Раковски“, 2227 Божурище, България (локация) при следния дневен ред:

1.Отчет на ръководството за изминалата година
2.Прием на нови членове
3.Планиране на 2024 година
4.Промяна на устава на сдружението
5.Разни
При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе в същия ден в 11:30 часа на същото място и при същия дневен ред


Search

Categories

  • No categories