Изпит “Куче придружител” – BH

НАЦИОНАЛЕН КЛУБ „Р О Т В А И Л Е Р” • България , Сдружение с нестопанска цел

РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТА “КУЧЕ – ПРИДРУЖИТЕЛ”

( FCI-PRUEFUNGSORDNUNG FUER BEGLEITHUNDE ( ВН ) )

Изпита не представлява официално защитен работен клас по смисъла на ІРО или SchH и не може да послужи на издържалите го кучета като основание за участие в „Работен клас” при екстериорни изложби или други мероприятия изискващи наличност на такъв. Съгласно FCI изискванията, КП е задължителен минимален работен изпит за работните породи кучета.

Изпита ВН се провежда на два етапа:

– На полигон(послушание)

– На оживен уличен или нътен участък (послушание, социализация, реакция на околната среда

Поради спецификата на нзпита, в него не могат да вземат участие повече от 15 кучета. Минималната възраст на участващите кучета е 12 месеца. Неиздържането на изпита не обвързва явилите се с ограничителни срокове или забрани за последващо явяване.

Решението на СИ е крайно и неотменяемо. Оспорването на съдийското решение ще се счита за най-грубо нараняване на моралните принципи и норми на поведение в НКР със съответните последствия !

Задължителни принадлежности: нашийник и повод, не по-къс от 1,5 метра .

ВК – ВОДАЧ НА КУЧЕТО СИ – СъДИЯ НА ИЗПИТА РИ – РЪКОВОДИТЕЛ НА ИЗПИТА
А. ВН – ИЗПИТ НА ПОЛИГОН ИЛИ НА ОТКРИТО (макс. 60т,)

ІЧаст: ВОДИМОСТ НА ПОВОД И НЕПРИНУДЕНОСТ (15 ТОЧКИ) Команда „НАРЕД”

Кучето на повод с желание трябва да следва своя водач при подадена команда”НАРЕД”.

В началото на упражнението водачът изминава с кучсто 40-50 крачки в права носока,обръща се кръгом в движение,като след 10-15 крачки демонстрира движение „бегом”, както и бавно ходене { съответно мин. 10 крачки ). Кучето трябва да върви отляво, непосредствено) до водача.без да изостава.избързва или да се отклонява встрани . При движение със спортна крачка ВК изпълнява смяна  на посоката наляво, надясно и обръщане кръгом (зядължително се изпълнява наляво). При всяка смяна на посоката, ВК спира на място след няколко крачки .

Подаването на командата “наред” е разрешено единствено при промяна на посоката или скоростта на движение . При спиране на ВК. кучето следна незабавно и без подкана да седне. ВК няма право да променя положението на тялото си, особенно да се приближава към седналото евентуално встрани. или не плътно до него куче . Повода се държи в лявата ръка и виси свободно между кучето и водача . По указание на РИ , изпитваните премннават през група хора (мин.4 човека).ВК спира поне веднъж в групата ,а хората се движат около изпитваните.

2ЧАСТ: ВОДИМОСТ БЕЗ ПОВОД (15 ТОЧКИ) КОМАНДА: “НАРЕД”

По указание на РИ водачьт застава на изходна позиция и освобождава кучето от повода,който се прибира в джоб или се премята през рамо. Следва незабавно отправяне към групата хора,където иэпитваните поне веднъж застават на място. След напускане на групата изпитваните се връщат на изходна позиция, откъдето демонстрират водимост без повод. Упражненията се изпълняват аналогично на тези от първа част.

По време на упражненията (с исключение на престоя в групата) се възпроизвеждат 2 изстрела (шест до девет-милиметров еквивалент). Кучето трябва да прояви безразличие.

При явен страх . кучсто незaбавно напуска изпитанието. Проявата на агрсивност след изстрела задължително се оценява като грешно поведение , но може да бъде толерирано.ако кучето е все още под контрола на водача. Пълно количество точки могат да бъдат присъдени единствено при пълно безразличие към изстрелите.

Условия за провсждвне:

На безразличнето към изстрелнте задължително се отделя особено внимание. Нзстрелите се въэпроизвеждат на разстояние 15 крачки от кучето.при интервал от 5 секунди. Ако кучето избяга по време на изстрелите, то следва да напусне изпитанието.По усмотрение на СИ. кучето може да бъде подложено на повторна проверка за чувствителност към изстрел.Тази част на изпитанието се провежда единствено по време на упражненията „Следване без повод”и „Оставане на място при отвличане на вниманието”.

ЗЧаст: СЯДАНЕ ОТ ДВИЖЕНИЕ (10 ТОЧКИ) Команди: „НАРЕД”, „СЕДНИ”,”ТУК”

От изходна позиция ВК подава команда „наред”и без повод се движи с кучето в права посока.След най-малко 10 крачки ВК подава команда „седни”, пролължавайки движението си без да спира или ла се оглежда. Кучето следва незабавно да седне.След 30 крачки ВК спира. веднага се обръща с лице към кучето и изчаква укаэаннята на РИ. По сигнал на РИ водачът се връща при кучето си, като застава в изходна позиция от дясната страна на кучето.

Грешки: Ако кучето остане право ня мястото си или легне , се отнемат до 3 точки.

4 ЧАСТ: ОСТАВЯНЕ НА МЯСТО В КОМБИНАЦИЯ С ПОВИКВАНЕ (15 ТОЧКИ)

Командн: “ЛЕГНИ” ,НТУК”, “НАРЕД”

От изходна позиция ВК подана команда „наред”и без повод се движи с кучето в права посока. Най-рано след 10 крачки ВК подана команда „легни”. като продължава движението си без други въздействия върху кучето (спиране или оглеждане). Кучето трябва незабавно да легне на указаното му място.След още 30 крачки ВК спира.веднага се обръща с лице към кучето и изчаква указанията на РИ. Но сигнал на РИ водачът извиква кучето, което трябва бързо и с желание да се приблнжи И да седне плътно пред ВК. При команда „наред” кучето трябва бързо да седне плътно до ления крак на ВК.

Грешки: Ако кучето остане право на мястото си или седне се отнемет до 5 точки.

5 ЧАСТ: ОСТАВЯНЕ НА МЯСТО В КОМБИНАЦИЯ С ОТВЛИЧАНЕ НА ВНИМАНИЕТО. (10 ТОЧКИ) Команди: „ЛЕГНИ”,”СЕДНИ”

Преди началото на 1 Част от изпитанието на следващото куче, ВК оставя своето куче в легнало положение на 40 крачки от изпитваните. Забранява се оставянето при кучето на каквито и да е лични вещи на ВК. Без да се оглежда, ВК се отдалечава в права посока на 40 крачки от кучето. ВК спира и остава в полезрениото на кучето. обърнат с гръб към него. Кучето следва да остане спокойно на указаното му място (без допълнително въздействие от страна на ВК), докато следващото куче изпълнява упажненията от 1 до 4 част.след което бива изведено от ВК извън полигона.

УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ:

ВК (обърнат с гръб към кучето) стой неподвижно на указаното от РИ място дотогава, докато не получи указание да прибере кучето си.

Грешки: предварително изправяне на кучето при подхождане на водача към него, неспокойно поведение на водача, както и всички скрити опити за помагане на кучето.

Ако кучето стой право или сяда.но остава на указаното му място.следва непълно (частично) оценяване. Ако до завършването на 2 Част кучето се отдалечи от мястото си на повсче от 3 метра, упражнението се оценява с О точки.

Ако напусне мястото си след 2Част, следва частично оценяване.

Ако при прибирането му, кучето тръгне към водача, се отнемат до 3 точки.

Куче, което не събере минимум 70%(42 точки) при изпълнение на упражненията,не може да продължи изпита.

К. ИЗЛИТ ЗА БЕЗОПАСНО ДВИЖЕНИЕ ПО УЛИЦАТА (практичеко провеждане)

Общо 40 точки

ОбщИ ПОЛОЖЕНИЯ: Упражненията се провеждат на открити обществени пространства (улици,пътища или площади) с умерена натовареност. Изпитанието не бива да смущава околните или да възпрепятства обществения транспорт.

Единствено изпитваните, РИ и СИ са в движение.

Всички останали участници в изпитанието, заедно със своите кучета,стоят встрани (на точно указано място) и изчакват да бъдат извикани. Спецификата на тазй част от изпитанието предполага по-дълго време на провеждане. Изискванията към кучетата не бива да бъдат занижавани чрез повърхностно оценяване за сметка на по-голям брой участници. Оттук следва невъзможността изпит да положат повече от 15 кучета.

За издържането на тази част от изпита е важно общето впечатление от поведението на кучето на улицата.

ПРОТИЧАНЕ ПА ИЗПИТА:

1. Водимост и поведение на улицата (10 точки)

По указание на СИ. водачът и кучето на повод тръгват по тротоара на оживена улица. Кучето се движи плътно от страната на пътното платно. СИ се днижи на известно разтояние зад ВК. Кучето(на свободно отнуснат повод) трябва с желание да следва ВК и да проявява безразличие към пешеходците и уличното движение. Облечен в ежедневно облекло фигурант пресича на бегом пътя на ВК. Малки по-късно.плътно движещ се до бордюра колоездач изпреварва ВК подаваики сигнал със звънеца на колелото. Кучето задължително ее намира между колоездача и ВК. След това ВК се обръща,върви срещу идващия към него съдия и спира пред него, СИ и ВК се поздравяват с ръкостискане и провеждат кратък разговор. Кучето може да стой право, да седи или да е легнало, но на всяка цена следва да се държи спокойно и самоуверено.

2. Поведение на кучето при натоварена пътна(улична) обстановка. (15 точки)

По указание на РИ.изпитваните навлизат в оживен уличен участьк с много пещеходци. Водачът трябна да спре на място два пъти. При първото спиране. по подадена команда кучето следва незабавно да седне. При второто, кучето трябва бързо да легне и да остане спокойно и това положение.

По време на това упражнение кучето трябва за кратко време да бъде поставено на място със силен  непривичен шум (преминаващи влакове.трамвай). Кучето трябва с желание, спокойно и самоуверено да следва ВК при всички тези ситуации.

Удачни места за провеждане на тази част от изпитанйето: трамвайни или автобусни спирки, надлези, открити пазарни площи и пр.

3. Поведение иа кучето,оставено самостоятелно и эавързано на улицата. Поведение спрямо животни. (15 точки)

По указание на РИ, водачът и кучето на повод се движат по тротоара на средно оживена улица.След 20-30 крачки ВК спира и завързва кучето за стълб ,ограда или друго удобно за целта място.

ВК влиза за две минути в някой магазин или вход, стоейки извън полезрението на кучето. Кучето може да остане право, седнало или легнало.

По време на отсъствието на ВК, на разстояние 5 крачки от кучето преминава друг водач с куче.

Самостоятелно оставеното куче трябва да реагира спокойно на пешехидците и другия ВК (без силно опъване на повода или продължителен лай). Преминаващото куче не трябва да е зло или агресивно към други кучета.

Search

Categories

  • No categories