Спортни състезания и изпити по IGP и VPG


ИЗПИТ ПО BH / IGP 1, 2, 3

НАЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА СВЕТОВНО ПЪРВЕНСТВО ЗА СЛЕДОВИ КУЧЕТА, УНГАРИЯ, 2021

НАЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА РОТВАЙЛЕРИ ЗА ПОРОДНО СВЕТОВНО ПЪРВЕНСТВО IRF 2021

СИЛИСТРА, 26.09 2021

BH / IGP 1, 2, 3 TRIAL

NATIONAL QUALIFICATION FOR WORLD CHANPIONSHIP FOR TRACKING DOGS, HUNGARY 2021

NATIONAL QUALIFICATION FOR ROTTWEILERS FOR BREED WORLD CHAMPIONSHIP IRF 2021

SILISTRA, SEPTEMBER 26, 2021

Име на кучето

Dog‘s Name

Номер на микрочип

Microchip Number

Собственик на кучето

Dog‘s Owner

Развъдчик на кучето

Dog‘s Breeder

Пол на кучето

Dog‘s Sex

Дата на раждане на кучето

Dog‘s Date of Birth

Водач на кучето

Dog‘s Handler

Успешно покрити работни изпити

Working Trials Passed

Име, телефон и елекронна поща на регистриращият кучето

Name, telephone and email address of person registering the dog

Линк за сваляне

Моля попълнете формуляра и го изпратете на електронна поща georgieva_milena_s@yaboo.com, придружен със следното:

  • Копие от родословието на кучето
  • Копие от работната книжка на кучето, което илюстрира покритите до момента работни изпити.

Моля уверете се, че кучето има поставени всички ваксини и е обезпаразитено, тъй като ще има ветеринарен контрол преди началото на мероприятието. Нужно е да представите ветеринарния паспорт на кучето.

Крайният срок за регистрация е 14.09.2021 г.

Няма да бъдат допускани да се явят кучета с подаден формуляр за регистрация след крайния срок, както и появили се в деня на изпита без предупреждение.

Download link

Please fill in the form and send it to georgieva_milena_s@yahoo.com accompanied with:

  1. A copy of the dog‘s pedigree
  2. A copy of the dog‘s working book to illustrate the exams passed

Please be informed dog needs to be current on all vaccinations and deworming as there will be veterinary control before the event starts. You need to present the dog‘s veterinary passport

Deadline for registration is September 14, 2021.

No dogs will be accepted to appear at trial after the deadline or showing unannounced on trial day.

Search

Categories

  • No categories